കാണിക്ക

ഭക്തർക്ക് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്കു മണി ഓർഡർ വഴിയോ ചെക്ക് വഴിയോ അഥവാ ഡിഡി വഴിയോ പൂജ നടത്തിപ്പിന് ആവശ്യമായ തുക അയക്കാവുന്നതാണ്.താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ നിങ്ങൾ പണം അടച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ ഫോൺ ചെയ്തു വിവരം അറിയിക്കേണ്ടാതാണ്. Phone No : ( +91 94003 18066 )


Account Details

Ayush Naveen
AC No: 018001530492
IFSC Code: ICIC0000180
ICICI Bank
Shornur Road, Thrissur.

image description

+91 94964 86613

image description

+91 94003 18066

image description

+91 94003 18066